Ponto da Esfiha Itapeva
CARDÁPIO
Lanches
, Lanches *, 67 - Americano, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Lanche Americano
R$ 7,00
+ Detalhes
, Lanches *, 61 - Misto Quente, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Misto Quente
R$ 5,00
+ Detalhes
, Lanches *, 69 - x - Bacon, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
X - Bacon
R$ 8,00
+ Detalhes
, Lanches *, 62 - X - Burguer, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
X - Burguer
R$ 6,00
+ Detalhes
, Lanches *, 66 - X - Calabacon, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
X - Calabacon
R$ 8,00
+ Detalhes
, Lanches *, 65 - X - Calabresa, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
X - Calabresa
R$ 8,00
+ Detalhes
, Lanches *, 68 - X - EGG, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
X - EGG
R$ 8,00
+ Detalhes
, Lanches *, 64 - X - Frango, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
X - Frango
R$ 8,00
+ Detalhes
, Lanches *, 63 - X - Salada, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
X - Salada
R$ 7,00
+ Detalhes
, Lanches *, 70 - X - TUDO, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
X - TUDO
R$ 10,00
+ Detalhes
Esfihas Abertas
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Alho
R$ 2,50
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Atum
R$ 2,50
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Bacon
R$ 2,50
+ Detalhes
, Esfihas Abertas Doces, 32 - Banana, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Banana
R$ 2,50
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Bauru
R$ 2,50
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Brócolis
R$ 2,50
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Brócolis Com Bacon
R$ 3,00
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Calabresa
R$ 2,00
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Calabresa com Bacon e Queijo
R$ 3,00
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Calabresa Com Catupiry
R$ 2,50
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Calabresa Com Cheddar
R$ 2,50
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Calabresa Com Queijo
R$ 3,00
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Carne
R$ 1,39
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Carne Com Cheddar
R$ 2,50
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Carne Com Queijo
R$ 2,50
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Catupiry
R$ 1,39
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Cheddar Com Queijo
R$ 2,50
+ Detalhes
, Esfihas Abertas Doces, 29 - Chocolate branco, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Chocolate branco
R$ 2,50
+ Detalhes
, Esfihas Abertas Doces, 33 - Chocolate Branco ou Preto Com Queijo, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Chocolate Branco ou Preto Com Queijo
R$ 3,00
+ Detalhes
, Esfihas Abertas Doces, 30 - Chocolate preto, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Chocolate preto
R$ 2,50
+ Detalhes
, Esfihas Abertas Doces, 31 - Doce de leite, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Doce de leite
R$ 2,50
+ Detalhes
, Esfihas Abertas Doces, 34 - Doce De Leite Com Queijo, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Doce De Leite Com Queijo
R$ 3,00
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Dois queijos
R$ 2,50
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Escarola
R$ 2,50
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Escarola Com Bacon
R$ 3,00
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Frango
R$ 2,00
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Frango com Catupiry
R$ 2,50
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Frango Com Queijo
R$ 3,00
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Milho
R$ 2,50
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Palmito
R$ 2,50
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Pizza
R$ 2,50
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Presunto, Milho e Queijo
R$ 3,00
+ Detalhes
Esfihas Abertas Salgadas, 16 - Brócolis, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Queijo
R$ 2,00
+ Detalhes
, Esfihas Abertas Doces, 28 - Romeu e julieta, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha de Romeu e julieta
R$ 2,50
+ Detalhes
Pizzas
, Pizzas *,  105 - Pizza Contagem, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza Contagem
R$ 25,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 99 - Á moda, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza à moda
R$ 26,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 89 - Baiana, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza Baiana
R$ 25,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 100 - Brasileira, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza Brasileira
R$ 25,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 95 - Cartolês, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza Cartolês
R$ 25,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 103 - Alho, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza de Alho
R$ 24,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 104 - Alho com Bacon, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza de Alho com Bacon
R$ 25,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 96 - Atum, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza de Atum
R$ 25,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 102 - Brócolis com queijo, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza de Brócolis com queijo
R$ 24,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 84 - Calabresa, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza de Calabresa
R$ 22,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 85 - Catupiry, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza de Catupiry
R$ 20,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 86 - Escarola, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza de Escarola
R$ 24,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 97 - Frango com catupiry, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza de Frango com catupiry
R$ 25,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 91 - Milho Verde, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza de Milho Verde
R$ 25,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 83 - Mussarela, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza de Mussarela
R$ 22,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 92 - Palmito , loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza de Palmito
R$ 25,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 87 - Dois Queijos, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza Dois Queijos
R$ 24,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 94 - Espanhola, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza Espanhola
R$ 25,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 98 - Jardineira, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza Jardineira
R$ 25,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 88 - Portuguesa, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza Portuguesa
R$ 25,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 101 - Quatro queijos, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza Quatro queijos
R$ 26,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 90 - Toscana, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza Toscana
R$ 25,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 106 - Toscana com bacon, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza Toscana com bacon
R$ 26,00
+ Detalhes
, Pizzas *, 93 - Três Queijos, loja Ponto da Esfirra, Ponto da Esfirra Itapeva, cidade Itapeva SP
Pizza Três Queijos
R$ 25,00
+ Detalhes
Pastéis
, Pastéis *, 47 - Atum, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Pastel de Atum
R$ 4,50
+ Detalhes
, Pastéis *, 54 - Atum com Queijo, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Pastel de Atum com Queijo
R$ 4,50
+ Detalhes
, Pastéis *, 49 - Bauru, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Pastel de Bauru
R$ 4,50
+ Detalhes
, Pastéis *, 46 - Calabresa, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Pastel de Calabresa
R$ 4,00
+ Detalhes
, Pastéis *, 53 - Calabresa com Queijo, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Pastel de Calabresa com Queijo
R$ 4,50
+ Detalhes
, Pastéis *, 44 - Carne, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Pastel de Carne
R$ 4,00
+ Detalhes
, Pastéis *, 52 - Carne com Queijo, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Pastel de Carne com Queijo
R$ 4,50
+ Detalhes
, Pastéis *, 51 - Frango com Catupiry, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Pastel de Frango com Catupiry
R$ 4,50
+ Detalhes
, Pastéis *, 48 - Palmito, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Pastel de Palmito
R$ 3,50
+ Detalhes
, Pastéis *, 50 - Pizza, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Pastel de Pizza
R$ 4,50
+ Detalhes
, Pastéis *, 45 - Queijo, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Pastel de Queijo
R$ 4,00
+ Detalhes
, Pastéis *, 58 - Especial, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Pastel Especial
R$ 7,00
+ Detalhes
Bebidas
, Bebidas Sucos Naturais, 73 - Abacaxi (com água), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Abacaxi (com água)
R$ 4,00
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 73 - Abacaxi (com leite), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Abacaxi (com leite)
R$ 4,50
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 74 - Abacaxi com Hortelã (com água), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Abacaxi com Hortelã (com água)
R$ 4,00
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 74 - Abacaxi com Hortelã (com leite), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Abacaxi com Hortelã (com leite)
R$ 4,50
+ Detalhes
, Bebidas Sucos, 71 - Açaí (com leite), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Açaí (com leite)
R$ 4,50
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 72 - Acerola (com água), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Acerola (com água)
R$ 4,00
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 72 - Acerola (com leite), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Acerola (com leite)
R$ 4,50
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 75 - Manga (com água), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Manga (com água)
R$ 4,00
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 75 - Manga (com leite), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Manga (com leite)
R$ 4,50
+ Detalhes
, Bebidas Sucos, 71 - Açaí (com água), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Suco de Açaí (com água)
R$ 4,00
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 79 - Cajú (com água), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Suco de Cajú (com água)
R$ 4,00
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 79 - Cajú (com leite), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Suco de Cajú (com leite)
R$ 4,50
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 81 - Coco ( com água), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Suco de Coco ( com água)
R$ 4,00
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 81 - Coco ( com leite), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Suco de Coco ( com leite)
R$ 4,50
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 78 - Goiaba (com água), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Suco de Goiaba (com água)
R$ 4,00
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 78 - Goiaba (com leite), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Suco de Goiaba (com leite)
R$ 4,50
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 82 - Laranja, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Suco de Laranja
R$ 4,00
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 80 - Limão, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Suco de Limão
R$ 4,00
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 77 - Maracujá (com água), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Suco de Maracujá (com água)
R$ 4,00
+ Detalhes
, Bebidas Sucos Naturais, 76 - Morango (com água), loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Suco de Morango (com água)
R$ 4,00
+ Detalhes
Esfihas Fechadas
, Esfihas Fechadas *, 38 - Calabresa Com Catupiry, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha Fechada de Calabresa Com Catupiry
R$ 2,50
+ Detalhes
, Esfihas Fechadas *, 35 - Carne, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha Fechada de Carne
R$ 2,50
+ Detalhes
, Esfihas Fechadas *, 36 - Frango Com Catupiry, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha Fechada de Frango Com Catupiry
R$ 2,50
+ Detalhes
, Esfihas Fechadas *, 37 - Presunto Com Queijo, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Esfiha Fechada de Presunto Com Queijo
R$ 2,50
+ Detalhes
Beirutes
, Beirutes *, 58 - À Moda, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Beirute À Moda
R$ 20,00
+ Detalhes
, Beirutes *, 55 - Atum, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Beirute de Atum
R$ 20,00
+ Detalhes
, Beirutes *, 57 - Calabresa, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Beirute de Calabresa
R$ 20,00
+ Detalhes
, Beirutes *, 59 - Calabresa com Catupiry, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Beirute de Calabresa com Catupiry
R$ 20,00
+ Detalhes
, Beirutes *, 56 - Frango, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Beirute de Frango
R$ 20,00
+ Detalhes
, Beirutes *, 60 - Frango com Catupiry, loja Ponto da Esfiha, Ponto da Esfiha Itapeva, cidade Itapeva SP
Beirute de Frango com Catupiry
R$ 20,00
+ Detalhes

Clique aqui para conversar no Whatsapp!

(15) 3521-6731
elivagno.pontodaesfirra@gmail.com